Välkommen till Socionomkrafts Kunskapsportal. Socionomyrket utvecklas ständigt. Samhällets utveckling, förändrade systemkrav, artiklar och publikationer från tusentals aktiva socionomer i Sverige och utomlands bidrar till ett brett spektrum av verktyg och metoder. Åsikter och diskussioner blossar upp där samhället tektoniska plattor möts för tillfället. Den här platsen ska bli en mittpunkt för kunskapsutbyte där alla socionomer, inte bara Socionomkrafter, ska komma att inspireras och utvecklas.  

Nyhet

Från och med den 1 januari 2018 blir det genom ändringar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen ett tydligare ansvar för socialnämnden att förebygga och behandla missbruk i form av spel om pengar. Genom lagändringen likställs spelmissbruk med substansmissbruk och personer med spelproblem får samma rätt till hjälp och stöd som personer med alkohol- eller drogproblem (folkhälsomyndigheten).

Nyhet

SBU har sammanfattat och kommenterat en systematisk översikt av jämförande studier från 9 olika länder där forskare tittat på utfall vid placering i nätverket (släktinghem) jämfört med vanliga familjehem utvalda av socialtjänsten.

I korthet framkom inga negativa effekter av nätverksplacering, trots att dessa familjer i alla fall gällande studierna från USA hade svårare socioekonomiska förutsättningar än socialtjänstens familjehem.

Barn i vanliga familjehem uppvisade även högre psykiatriskt vårdutnyttjande. Generellt gynnas barn av nätverksplacering, dock gäller att barnet i fråga inte har några egna svårigheter eller särskilda behov då risken finns att ett släktinghem i dessa fall kan vara otillräckligt.

SBU har i rapporten kommenterat på i vilken utsträckning den systematiska översiktens olika delar och resultat är tillämpliga vid nordiska förhållanden. En rapport väl värd att läsa om du har 19 minuter till övers!

http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/placering-i-slaktinghem-respektive-vanliga-familjehem--vad-gynnar-barnen/

Nyhet

Enkätundersökningen har riktat sig till ideellt, kommunalt och privat drivna skyddade boenden för våldsutsatta personer. I undersökningen framgår att 9 % av de skyddade boendena som besvarade enkäten hade en övre åldersgräns för flickor på 18 år som medföljande barn till en våldsutsatt förälder. Inget skyddat boende nekade barn under 18 år av kvinnokön att följa med sin våldsutsatta förälder.

För medföljande barn av manskön varierade åldersgränsen mellan 12 år och 18 år, med en medelålder om 15 år för de ideellt och kommunalt drivna boendena. De skyddade boendena i privat regi hade ingen åldersgräns för medföljande barn. Åldergränsen för pojkar på boendena medför i praktiken att barn till en våldsutsatt förälder som är pojkar riskerar att inte få samma skydd och stöd som flickorna, skiljas från sin förälder och syskon och lämnas kvar hos den våldsutsättande föräldern.

För rapporten i sin helhet: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-10-12

Nyhet

Ensamkommande barn och unga - Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

Det har varit mycket funderingar och frågor kring socialnämndens ansvar för ensamkommande barn. Socialstyrelsen har som ett komplement till övriga handböcker kring utredning och myndighetsutövning tagit fram en handbok för att erbjuda svar på många av dessa frågor, och underlätta för en rättssäker och likvärdig tillämpning av gällande regler.

Handboken hittar ni här: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-11-8