Välkommen till Socionomkrafts Kunskapsportal. Socionomyrket utvecklas ständigt. Samhällets utveckling, förändrade systemkrav, artiklar och publikationer från tusentals aktiva socionomer i Sverige och utomlands bidrar till ett brett spektrum av verktyg och metoder. Åsikter och diskussioner blossar upp där samhället tektoniska plattor möts för tillfället. Den här platsen ska bli en mittpunkt för kunskapsutbyte där alla socionomer, inte bara Socionomkrafter, ska komma att inspireras och utvecklas.  

Nationell granskning av missbruksvården för unga efterfrågar ökat samarbete mellan kommun och landsting på grund av allvarliga brister i socialtjänstens handläggning.

IVO (inspektionen för vård och omsorg) har under 2016 gjort en nationell granskning av missbruks- och beroendevården för unga i åldrarna 15 till 25 år. Syftet med granskningen var att ta reda på om unga människor med missbruk eller beroende får den hjälp de behöver. Totalt 64 verksamheter inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och HVB granskades. 

Samarbete och ansvarsfördelning

Granskningen kom fram till att det visserligen finns goda exempel på samverkan mellan kommun och landsting men att den ofta är personbunden och att det behövs en tydligare ansvarsfördelning mellan de ansvariga huvudmännen. Exempel på unga som kommer i kläm är de med både en psykisk ohälsa och beroendeproblematik som inte får hjälp för sin psykiska ohälsa på grund av långa väntetider hos psykiatrin och uppsatta gränser där drogfrihet krävs tre till sex månader innan behandling ges för den psykiska ohälsan.

Vanligaste orsaker till allvarliga brister

Granskning av socialtjänstens myndighetsutövning av målgruppen kom fram till att allvarliga brister förelåg i vissa fall. Dessa omfattade att en omedelbar skyddsbedömning inte görs i de fall den unge är under 20 år, bristande dokumentation och att handläggningen inte bedrivs tillräckligt skyndsamt. I vissa fall har socialtjänsten inte utrett unga personers situation trots alarmerande uppgifter samt underlåtit att överväga tvångsvård trots uppenbara vårdbehov.

Förslag till åtgärder

Åtgärder som nämns för att komma till bukt med bristerna är ökad användning av SIP (samordnad individuell plan) för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan huvudmännen, att socialsekreterare från barn-och vuxenenheter arbetar ihop i ärenden gällande unga personer som missbrukar och att de strukturerade bedömningsinstrument som rekommenderas av socialstyrelsen används för utredning av missbrukets omfattning och konsekvenser. Med tanke på rådande personalomsättning hos både kommun och landsting är det viktigt att överenskommelser och rutiner konstrueras på ett sådant sätt att inhyrd personal ska kunna förstå och följa vad som gäller.  (Unga personer inom missbruks- och beroendevården Nationell tillsyn av samverkan mellan olika aktörer samt socialtjänstens myndighetsutövning).

Rapporten I sin helhet hittar ni här:
https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter-2017/unga-personer-inom-missbruks-och-beroendevarden-rapport.pdf

Dela artikeln