Välkommen till Socionomkrafts Kunskapsportal. Socionomyrket utvecklas ständigt. Samhällets utveckling, förändrade systemkrav, artiklar och publikationer från tusentals aktiva socionomer i Sverige och utomlands bidrar till ett brett spektrum av verktyg och metoder. Åsikter och diskussioner blossar upp där samhället tektoniska plattor möts för tillfället. Den här platsen ska bli en mittpunkt för kunskapsutbyte där alla socionomer, inte bara Socionomkrafter, ska komma att inspireras och utvecklas.  

Artikel

I artikel 2 i serien om barns utsatthet kommer vi att gå in på hur komorbiditeten ser ut avseende våldsutsatthet med andra riskfaktorer och negativa barndomsupplevelser. Fokus har främst legat på barn som upplever våld i nära relation, men i och med den stora samsjuklighet mellan olika typer av utsatthet inkluderas även i viss mån olika typer av negativa barndomsupplevelser (egen översättning av begreppet adverse childhood experiences, hädanefter förkortat NBU) inkluderat barnmisshandel, försummelse och dysfunktionell hemsituation.

Artikel

Den första artikeln av en serie artiklar med fokus på barns utsatthet kommer att behandla frågan om prevalens, alltså hur vanligt det är med kroppslig bestraffning och våldsutsatthet och vilka som i högre eller lägre utsträckning drabbas.

Socialtjänstens utredare ofta möter barn som befaras uppleva våld, vare sig det handlar om att uppleva närstående bli utsatta, eller bli utsatt själv. För att kunna förstå och hjälpa dessa barn behövs kunskap om våldsutsatthet: hur vanligt är det, vilka är i riskzonen och hur identifierar vi de som är i behov av hjälp?